ሀገራዊ ራዕይ

በህዝብ ተሳትፎና በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና መልካም አስተዳደር የሰፈነባት፣ ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባት፣ ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ያላት፣ ኢትዮጵያን እውን ማድረግ፣

More »

የትምህርት ሚኒስቴር ራዕይ

በህዝብ ተሳትፎና በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና መልካም አስተዳደር የሰፈነባት፣ ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባት፣ ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ያላት፣ ኢትዮጵያን እውን ማድረግ.

More »

ተልዕኮ

የትምህርት ዘርፉን የማስፈጸም አቅም በመገንባት፣ የብቃት መለኪያዎችን በማውጣትና በማስጠበቅ፣ ደረጃውን የጠበቀ የከፍተኛ ትምህርት በማስፋፋትና ተግባራችንን በአህዝቦት ሥራ በማገዝ ጥራት ያለው ውጤታማ፣ ፍትሐዊና አሳታፊ የትምህርትና ስልጠና ማረጋገጥ ነው፣ የኤጀንሲው ራዕይ፡- የላቀ የትምህርትና ምዘና ማዕከል እስከ 2012 ዓ/ም እውን ማድረግ፣

More »

ተቋማዊ እሴቶች

ጥራት ያለው አገልግሎት፣ በጋራ መሥራት፣ ለለውጥ ዝግጁ መሆን፣ ለተገልጋይ የላቀ አክብሮት መስጠት፣ በእውቀትና በእምነት መምራት፣ ፈጠራና ችግር ፈቺነት፣ ግልጽነትና ተጠያቂነት፣ ሀገር ዓቀፍ ፈተናዎችን ያስተዳድራል፣ሚስጥራዊነታቸውን ደህንነታቸውን መጠበቁ ያረጋግጣል፡፡ ሀገር ዓቀፍ ፈተናዎች የሚሰጡባቸውን የተትምህርት መስኮች ይለያል፣ ሲፈቀዱም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ ሀገር ዓቀፍ ፈተናዎችን ውጤት ተከታታይ ምዘናዎችን በመተንተን የትምህርት ምዘና ያካሂዳል፡፡ በት/ት ምዘና ውጠትና በአህጉራዊ ዓለም አቀፋዊ መልካም ተሞክሮዎች ላይ በመመስረት ለሚመለከታቸው የክልል አካላት ሙያዊ ድግፍና ምክር ይሰጣል፡፡ የሀገር ዓቀፍ ፈተና ውጤት ማስረጃዎች ማከማቻ ማዕከል ያደራጃል ፣ ያስተዳድራል፣ ለተፈታኞች የፈተና ውጤት የምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡ በመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎችን ፍላጎት ፣ የፈተና ውጤታቸውን ና የተቋማቶቹን የቅበላ አቅም መሰረት በማድረግ የተማሪዎች ምደባ ያከናውናል፡፡ በመንግስት በጸደቀ ተመን መሰረት ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች ዋጋ ያስከፍላል፡፡ የንብረት ባለቤት ይሆናል፡፡ውል ይዋዋላል፡፡በስሙ ይከሳል፣ይከሰሳል፡፡ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡

More »


© 2015 - NEAEA -Ministry Of Education. 0-Visitors & 0-Currently visiting.

Developers